Stadgar

LOGO_SWEDESTOPSHOME Tillbaka


Facebook-symbol

Stadgar för SWEDE STOPS ekonomisk förening   Ladda ner stadgar som PDF-fil
Antagna den 2015-02-23

Föreningens namn, ändamål och verksamhet, säte

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är SWEDE STOPS ekonomisk förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen, samlar som medlemmar intressenter för hållbar husbilsturism på svenska landsbygden, och har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och deltagande i verksamheten genom att

 1. aktivt medverka till att lokala näringsidkare på landsbygden såsom värdar bjuder in husbilsturister till trygga och avgiftsfria övernattningsplatser i anslutning till sina verksamheter

 2. sammanställa och internationellt marknadsföra och distribuera en årlig guide med uppgifter om trygga och avgiftsfria övernattningsplatser för husbilar på svenska landsbygden, i anslutning till lokala näringsidkares verksamheter

 3. i guiden ge ytterligare information som är relevant för husbilsturister t.ex. i tätorter centralt belägna kommunala övernattningsplatser, transportstyrelsens rastplatser, tömningsplatser, tillgång till Internet.

 4. bidraga till utveckling av hållbar landsbygdturism i Sverige genom att locka husbilsturister (både svenska och utländska) att besöka och övernatta hos lokala näringsidkare (t.ex. gårdsbutiker, producenter, restauranger, konstnärer, konsthantverkare och arrangörer av olika aktiviteter på landsbygden) som i anslutning till sina verksamheter upplåter säkra, lugna och avgiftsfria parkeringsplatser.

 5. främja lokala näringsidkares (värdars) möjligheter att presentera sina verksamheter, dels genom guiden och dels vid husbilsturistens besök.

 6. främja kunskap om olika regioners lokala näringsliv, produkter och mattraditioner.

 7. främja husbilsturism kopplad till naturen (ekoturism)

 8. som husbilsturist till reducerat pris utnyttja föreningens guide

§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Enköpings kommun, Uppsala län.

Medlemskap, insatser och avgifter

§ 4 Medlemskap

Till medlem kan antas fysisk eller juridisk person, som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligandet av föreningens ändamål. Ansökan om inträde prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser. Den som enbart vill stödja föreningens verksamhet kan bli stödmedlem. Stödmedlem har ej rösträtt och ej heller rätt till någon andel i föreningens överskott.

§ 5 Rätt att vägra medlemskap

Föreningens styrelse har rätt att vägra visst subjekt medlemskap i föreningen om det med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller föreningens syfte eller annan orsak finns särskilda skäl därtill.

§ 6 Medlems skyldigheter

Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga medlemsinsatser och av föreningsstämman fastställda medlemsavgifter samt även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 7 Insats

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 500 kronor. Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

Stödmedlem erlägger ingen insats.

Medlemsavgifter

§ 8 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av föreningsstämman, dock högst 200 kronor. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.

Stödmedlem betalar en medlemsavgift om max 100 kronor per år.

§ 9 Uteslutning

En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 10 Avgång

Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid utgången av det räkenskapsår som infaller näst efter en månad efter det att en medlem har sagt upp sig till utträde, uteslutits, avgått av annan anledning, eller det har inträffat en annan omständighet som föranlett avgången.

Styrelse och revisor

§ 11 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem styrelseledamöter med lägst noll och högst en styrelsesuppleant. Styrelseledamöter och styrelsesuppleant väljs av föreningsstämman för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

Styrelsen konstituerar sig själv.

Styrelsen är beslutför när de vid sammanträdet närvarande antal ledamöter överstiger hälften av hela antalet ledamöter. För giltigheten av fattade beslut fordras, då för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande, enighet om besluten.

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av dem som styrelsen därtill utser.

§ 12 Revisorer

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses en till två revisorer med högst två revisorssuppleanter av ordinarie föreningsstämma för tiden fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 13 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 14 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

Föreningsstämma

§ 15

Ordinarie föreningsstämma hålls inom sex månader från räkenskapsårets utgång.

§ 16 Ärenden på ordinarie föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden

 2. val av ordförande vid föreningsstämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare

 3. godkännande av röstlängden

 4. val av en eller två justeringsmän

 5. frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning

 6. fastställande av dagordningen

 7. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen

 8. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

 9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna

 10. fråga om användande och uppkommen vinst eller täckande av förlust

 11. frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

 12. medlemsavgift för kommande verksamhetsår

 13. beslut om antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter som ska väljas

 14. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleant

 15. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter

 16. val av valberedning

 17. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar.

§ 18 Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla en uppgift om de ärenden som ska förekomma. Kallelsen ska utfärdas tidigast fyra veckor före och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma och senast en vecka före extra föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller via e-post till samtliga medlemmar. Då kallelse gått ut till föreningsstämman ska styrelsen omedelbart underrätta revisorerna om detta genom brev.

Senast en vecka innan ordinarie föreningsstämma skall styrelsen tillställa medlemmarna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

§ 19 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma hålls då styrelsen finner skäl till det och ska av styrelsen även utlysas då detta för uppgivet ändamål hos styrelsen skriftligen begärt av en revisor eller minst en tiondel av samtliga röstberättigade.

På extra stämma ska det endast förekomma de ärenden, för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelsen till densamma.

§ 20 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning, fonderas eller delas ut till medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

§ 21 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda insatser.

Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.